ALV heeft noodwet nodig

Verenigingen hebben te maken met een duivels dilemma: de ALV aanpassen aan de huidige voorschriften kan vaak alleen door een ALV te organiseren. De meeste ALV’s kunnen alleen doorgaan als er een fysieke bijeenkomst wordt georganiseerd waar leden aan kúnnen deelnemen, als ze dat willen. (meer…)

Er ligt nu een memo bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid met een inventarisatie van de knelpunten en mogelijke oplossingen voor de korte termijn. Belangrijkste aandachtspunt is het creëren van een noodwet om een online ALV mogelijk te maken en welke voorwaarden hiervoor zouden gelden. De memo moet de formele lijnen nog door, om uiteindelijk zo mogelijk te belanden bij de NCTV. Het gaat er dus om de problemen nu te omzeilen en ervoor te zorgen dat verenigingen hun werk kunnen blijven doen. Het gaat niet om nieuwe wetgeving voor de langere termijn.

Intussen
Voor verenigingen die verwachten dat een online ALV echt niet past bij de vereniging, biedt dit natuurlijk geen soelaas. En ook voor de korte termijn hebben de meeste verenigingen te maken met de juridische en praktische klem dat leden het recht hebben om naar een fysieke ledenvergadering te komen.

Uiteraard zijn er verenigingen die prima functioneren zonder de komende maanden een ALV te organiseren. In enkele verenigingen kan dat helemaal niet omdat in de statuten vast is gelegd wanneer de ALV moet plaatsvinden. Veel verenigingen ervaren knelpunten als de ALV te lang niet door kan gaan. Het niet kunnen vaststellen van het jaarverslag is het vaakst genoemde knelpunt bij uitstellen. Zonder vaststelling ook geen decharge voor penningmeester en bestuur. Het verlopen van benoemingstermijnen en/of het niet kunnen benoemen van bestuursleden en leden van andere organen belemmert verenigingen. En uiteraard kunt u niet aan de slag met een niet-goedgekeurd beleidsplan, niet goedgekeurde investeringen of plannen voor subsidies. Ook kunnen contributies en -wijzigingen niet worden vastgesteld en doorgevoerd.

Bron: De Nederlandse Associatie