NBA wil kleiner bestuur

De NBA wil haar eigen bestuur verkleinen van dertien naar zeven leden. Dat staat in een ontwerpverordening van de beroepsorganisatie voor de komende ledenvergadering in december. De verkleining van het NBA-bestuur maakt onderdeel uit van  de hervormingen die horen bij de dit voorjaar gepresenteerde Vernieuwingsagenda. (meer…)

Daarin wordt aangegeven dat het bestuur “beperkt van omvang” is en onafhankelijk fungeert van de diverse achterbannen van de NBA.

De huidige omvang van het bestuur is een erfenis van de fusie tussen NIVRA en NOvAA, waarbij twee besturen zijn samengevoegd. Volgens de NBA is een herbezinning nodig van de manier waarop de diverse groepen van leden in het bestuur zijn vertegenwoordigd. “Het is met een bestuur van zeven leden immers niet meer mogelijk om in de verhoudingen die bij de fusie zijn afgesproken, zetels in het bestuur beschikbaar te hebben.”

Meerderheid openbaar accountants

De verordening waarover de ledenvergadering moet stemmen gaat ervan uit dat de meerderheid van de ‘accountantsleden’ in het bestuur openbaar accountant is, “gelet op het belang van het herstel van het vertrouwen in het openbaar beroep”. In het nieuwe kleinere bestuur is ook ruimte voor maximaal twee niet-accountants. De roep om van die mogelijkheid gebruik te maken wordt steeds luider, aldus de NBA. De drie actieve ledengroepen houden via een ‘linking pin’ elk een vertegenwoordiger in het bestuur.

De verkleining van het bestuur is een eerste stap naar een nieuw governancemodel van de beroepsorganisatie. Een eerder voorstel voor een nieuwe bestuurlijke structuur werd eind 2016 door het NBA-bestuur ingetrokken. Conform de wens van de leden heeft de NBA daarop eerst een visie voor de toekomst van het beroep ontwikkeld.

Ledenvergadering

Tijdens de ledenvergadering op 17 december worden twee ontwerpverordeningen van de NBA in stemming gebracht. Naast het voorstel voor een kleiner bestuur ligt er ook een voorstel voor wijziging van de verordening op de kwaliteitstoetsing. Die aanpassing moet zeker stellen dat een accountantsorganisatie met AFM-vergunning minstens elke zes jaar wordt getoetst.

Beide verordeningen zijn op 16 oktober gepubliceerd op de website van de NBA. Leden en belanghebbenden hebben daarna vier weken de tijd om hun visie op de ontwerpverordeningen te geven.