NMT zet zich in voor kansarme jongeren

Branchevereniging NMT participeert in samenwerkingsproject om kansarme jongeren in Rotterdam-Zuid een nieuw perspectief te geven op de arbeidsmarkt. (meer…)

De bevolking op Rotterdam-Zuid verjongt. Deze groep kan een belangrijke rol spelen in de regio Rotterdam. Belangrijke randvoorwaarde is wel dat het relatief lage opleidingsniveau van de jeugd op Rotterdam-Zuid stijgt en beter aansluit bij de behoefte van diverse economische groeisectoren. Dit is het hoofddoel van het programma ‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’, kortweg Samen Sterk, en sluit goed aan bij het arbeidsmarktvraagstuk waar de leden van branchevereniging Netherlands Maritime Technology (NMT), mee kampen.

Uitdagingen gezamenlijk aanpakken
De partners, waaronder NMT, stroopten in 2016 de mouwen op om voortvarend aan de slag te gaan met het programma Samen Sterk. De facts; bijna 50 procent van de jongeren op Zuid heeft een mbo- of hbo-opleiding afgerond. Echter, ongeveer een kwart van de jongeren verlaat de schoolbanken zonder startkwalificatie. Naar schatting verlaat bovendien circa 30 procent de basisschool met een taalachterstand. De afstand tot de arbeidsmarkt is dus groot, terwijl er binnen een aantal sectoren voldoende kans op werk is en waar bedrijven veel moeite hebben geschikt personeel te vinden. Ook de leden van NMT hebben te maken met deze schaarste aan technisch geschoold personeel, maar vooral ook met het feit dat de kansen in en opleidingen voor onze sector niet tot nauwelijks bekend zijn onder jongeren op Rotterdam-Zuid. Samen Sterk biedt een gedegen programmatische aanpak om deze uitdagingen gezamenlijk in dit gebied aan te pakken. Binnen het project worden jongeren uit Rotterdam-Zuid geholpen nieuwe arbeidsperspectieven te vinden in de haven, de logistiek of de transportsector. Ook wordt geïnvesteerd in de aansluiting van beroepsopleidingen op wat de veranderende arbeidsmarkt vraagt aan kennis, kunde en beroepshouding. Zo raken jongeren geïnteresseerd in maritiem, transport en logistiek. En worden beroepsopleidingen verbeterd om deelnemers steeds zo optimaal mogelijk voor te bereiden op een loopbaan in die sectoren.

Banen van de toekomst
De werkgelegenheid in het maritieme cluster is de afgelopen jaren op peil gebleven. Dit is mede te danken aan het aanpassingsvermogen van het cluster op economische en technologische ontwikkelingen in binnen- en buitenland. Eén van de belangrijkste pijlers binnen het programma is het duiden van de gevolgen van al deze ontwikkelingen voor banen, medewerkers en opleidingen van de toekomst. Trots is er dan ook op de opbrengsten van de desk study ‘Zicht op de toekomst’ en de daaruit volgende toekomstscenario’s en toekomstbeelden. Deze bieden een goed kader om het gesprek tussen onderwijs en bedrijfsleven aan te gaan over toekomstbestendig onderwijs. Dat gesprek heeft o.a. bijgedragen aan de herziening van het kwalificatiedossier Maritieme Techniek. Momenteel wordt het onderwijs voor deze nieuwe kwalificaties ontwikkeld, waar deze regionale inkleuring direct meegenomen wordt. Een mooi resultaat van het programma.

Intensief begeleidingstraject voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt
Onder de vlag van het project Samen Sterk is een intensief begeleidingstraject voor jongeren met een achterstand tot de arbeidsmarkt ontwikkeld en heeft de eerste groep deze inmiddels afgerond. Ondanks de complexiteit van een dergelijk traject, heeft bijna 50 procent dit traject met goed gevolg afgerond en draagt het programma dus op een constructieve manier bij aan deelname aan de arbeidsmarkt.

Ook de verschillende deelprojecten om jongeren op Rotterdam-Zuid te enthousiasmeren voor werken en leren in het maritieme cluster, de transport- en logistieksector en het havenindustrieel complex zijn gestart en dragen op een positieve manier bij aan de beeldvorming.

Trots op het leveren van een bijdrage
Het programma heeft bijgedragen en draagt nog steeds bij aan een structurele verbetering om het onderwijs beter aan te laten sluiten op de behoefte van het bedrijfsleven in de regio en het onderwijs ook toekomstbestendiger te maken. De partners zien ook de meerwaarde van de verschillende projecten om de beeldvorming over de sectoren te verbeteren binnen gremia waar de scheeps- en jachtbouw en de toeleverende industrie niet tot nauwelijks bekend was voorheen. Zonder dit project was die regionale inkleuring niet mogelijk geweest en NMT is dan ook trots vanuit de branche hieraan een bijdrage te mogen leveren.

Partners
‘Samen Sterk voor de Toekomst op Rotterdam-Zuid’ (Samen Sterk) is een samenwerkingsproject tussen STC Group (penvoerder), Netherlands Maritime Technology (NMT), HISWA Vereniging, Maritiem Museum, Strukton Rail en Stichting De Nieuwe Kans. Ook Port of Rotterdam en Deltalinqs zijn vanuit de Stuurgroep nauw betrokken bij het programma. Het project is mede-mogelijk gemaakt door het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkelingen (EFRO).