NVS-NVL helpt Meldcode Huiselijk geweld aan te scherpen

Professionals zoals artsen, medewerkers in de kinderopvang, psychologen of leraren en begeleiders in het onderwijs kunnen geconfronteerd worden met vermoedens van (kinder)mishandeling of huiselijk geweld. Wat doe te doen met zulke vermoedens? Hoe te handelen? Wie is het aanspreekpunt? (meer…)

Om soms heel precaire beslissingen iets minder precair te maken, heeft het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling opgesteld, samen met de beroepsgroepen die met slachtoffers hiervan te maken kunnen krijgen. Aan de hand van vijf stappen in de Meldcode bepalen zij of ze een melding doen bij Veilig Thuis (regionale hulpverlening) en of er voldoende hulp kan worden ingezet.

Als NVS-NVL maken wij ons hard voor alle begeleiders in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, dus ook voor begeleiders die verantwoordelijk zijn voor het sociaal-emotionele welbevinden van scholieren en studenten. Denk hierbij aan een zorgcoördinator, orthopedagoog of de mentor.

Hernieuwde aandacht
Om de Meldcode aan te scherpen en te verbeteren, zat de NVS-NVL het afgelopen jaar de cluster onderwijs voor, in opdracht van het ministerie van VWS. Tussen stap 4 en stap 5 van de Meldcode hebben alle beroepsgroepen een afwegingskader ontwikkeld, waarmee functionarissen bij grote twijfel nog beter zijn toegerust om tot een juiste beslissing te komen. Op 29 juni van dit jaar zijn de afwegingskaders van alle beroepsgroepen gepresenteerd aan minister Hugo de Jonge. Op 1 januari 2019 wordt het een wettelijke norm om melding te doen bij Veilig Thuis als er vermoedens zijn van acute en structurele onveiligheid.

‘De Meldcode leeft absoluut nog te weinig in het onderwijs’, zegt Martenjan Poortinga. Namens de NVS-NVL zat hij de projectgroep onderwijs voor. Poortinga hoopt dat de afwegingskaders, en de hernieuwde aandacht die ze voor de Meldcode met zich meebrengen, leiden tot meer signalering en actie: ‘De leerkracht brengt veel tijd door met de leerlingen, die zou veel signalen moeten opvangen. Er wordt intern veel opgelost, maar het is niet altijd wenselijk. Op een gegeven moment kan een probleem zo groot worden, dat je het niet alleen moet willen oplossen. Veilig Thuis maakt deel uit van het jeugdteam in je regio. Als je een multidisciplinair overleg plant rondom een kind, dan kun je hen erbij uitnodigen.’

Vervolgstappen
De komende maanden maakt de NVS-NVL zich samen met andere partijen uit het onderwijs, waaronder stichting Augeo en de LBBO, hard om iedereen binnen deze cluster bewust te maken van de verbeterde Meldcode en de professionele norm tot melden. De vereniging is door VWS wederom aangesteld om hierin leidend te zijn. Daarvoor hebben we subsidie gekregen van het ministerie. Een onderdeel van onze missie is het maken een informatief glossy magazine, in samenwerking met Elma Media. Dit magazine wordt naar alle scholen (primair en middelbaar) gestuurd. Daarnaast worden er ondersteunende video’s ontwikkeld met goede praktijkvoorbeelden, trainingen en bijeenkomsten georganiseerd en zullen alle partijen in hun eigen communicatiekanalen aandacht besteden aan de Meldcode.

Meer informatie? Dat lees je o.a. op onze website. Ook op de website van VWS staat veel informatie over de Meldcode.