Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus ziet toekomst zonnig in

Welke acties zet u in om het ledenaantal verder te laten groeien?
“Wij willen de meerderheid van de branche blijven vertegenwoordigen en het aantal leden is dan ook cruciaal voor onze impact en ons bestaansrecht. Het was voor het bestuur en de ledenraad dan ook urgent om nieuwe leden te werven. Allereerst maakten we onderscheid in typen leden, zogenoemde segmenten. De BNA vertegenwoordigt namelijk veel kleine specialistische architectenbureaus, maar ook grote internationale. Vervolgens is gekeken of ons aanbod nog aansloot bij de behoeften van deze segmenten. Een van de uitkomsten was dat ons aanbod overeenstemde, maar dat we het selectiever moeten inzetten. Dit principe hebben we ook toegepast op potentiële leden.”

Ledenbinding is en blijft altijd een belangrijk onderwerp voor verenigingen. In hoeverre verwacht u dat BNA-evenementen bijdragen aan ledenbinding?
“Wij geloven dat een event als ‘Het Beste Gebouw van het Jaar’ relevant is voor iedereen die ondernemer is in een ontwerpende ruimtelijke discipline. De maatschappelijke meerwaarde van architectuur die bij dit event op de voorgrond staat, is namelijk een mooi visitekaartje van de Nederlandse architectuur.”

Door afnemende ledenaantallen is de begroting onder druk komen staan. Hoe zorgt de BNA voor extra inkomsten, zodat de service voor de leden gehandhaafd wordt?
“Als branchevereniging zijn wij zelf ook bewust bezig met ondernemen. We kijken voortdurend waar we meerwaarde kunnen bieden. Dit doen we door – naast de traditionele contributie – nieuwe en bestaande diensten en kennis, specifieker aan te bieden, en vragen we al dan niet een extra vergoeding daarvoor bij leden, maar ook juist voor potentiële leden. Zo kunnen potentiële leden ook kennismaken met ons. Ook onderzoeken we waar we slim kunnen samenwerken met andere partijen in de bouwkolom. En we hebben in Elma Media een partner gevonden, die ons helpt strategische partners te vinden en sponsoring van events te arrangeren. De samenwerking met Elma is voor de komende jaren verlengd en geïntensiveerd.”

Tot slot: Welke tip wilt u andere verenigingen meegeven?
“Kijk goed naar buiten, naar de omgeving en naar je (potentiële)leden. Wat is voor hen de nut en noodzaak om zich te verenigen? Als je die vraag kunt beantwoorden, ben je al een eind op weg!”